facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Regulamin kuracjusza NFZ

REGULAMIN POBYTU KURACJUSZA

 Sanatorium / Szpital Uzdrowiskowy „LWIGRÓD”

 

 1. Po zakwaterowaniu w sanatorium kuracjusz otrzymuje przydział pokoju oraz miejsca w sali jadalnej. Samowolna zmiana pokoju lub miejsca w sali jadalnej jest niedozwolona.
 2. Turnus sanatoryjny/szpitalny rozpoczyna się o godzinie 14:00 dnia określonego w skierowaniu jako dzień pierwszy  i kończy o godzinie 12:00 ostatniego dnia turnusu.
 3. Kuracjusze obowiązani są do przestrzegania czystości i ustalonego porządku na terenie sanatorium/szpitala.
 4. Kuracjuszy obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
 5. Zabiegi lecznicze przepisuje wyłącznie lekarz, według ściśle określonych wskazań.
 6. Informacje na temat terminów badań lekarskich znajdują się na tablicach ogłoszeń.
 7. Kuracjusz powinien zapoznać się z Kartą Praw Pacjenta sanatorium/szpitala uzdrowiskowego „Lwigród” znajdującą się w dyżurce pielęgniarek.
 8. Kuracjusze winni zgłaszać się w wyznaczonym czasie na badania lekarskie i zabiegi. W przeciwnym wypadku planowany zabieg w danym dniu może nie zostać wykonany.
 9. Kuracjusze powinni ściśle przestrzegać wskazań leczniczych w zakresie pobierania zabiegów oraz ich wykonywania.
 10. Zmiana lub odstępowanie zleceń na zabiegi jest zabronione.
 11. Kuracjusze powinni ściśle przestrzegać godzin posiłków, zabiegów i wypoczynku.
 12. W pokojach mieszkalnych mogą spożywać posiłki jedynie obłożnie chorzy oraz osoby, które posiadają zezwolenie lekarza ordynującego.
 13. Palenie tytoniu w sanatorium/szpitalu jest zabronione.
 14. Bezwzględnie zakazane jest picie alkoholu w czasie trwania kuracji oraz uprawianie gier hazardowych na terenie sanatorium/szpitala.
 15. Używanie grzałek, żelazek, kuchenek, grzejników elektrycznych, butli gazowych , kadzidełek i innych otwartych źródeł ognia  w pokojach jest zabronione. Do  prasowania wyznaczone są oznakowane miejsca. Przypomina się o konieczności zakręcania baterii umywalkowych, zamykania okien, gaszenia oświetlenia przed opuszczaniem pokoi.
 16. Zabrania się wynoszenia wyposażenia z pokoi mieszkalnych.
 17. Kuracjusze odpowiadają materialnie za wyrządzone przez siebie szkody w inwentarzu i urządzeniach sanatorium/szpitala.
 18. Za pieniądze i przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu sanatorium/szpital nie ponosi odpowiedzialności materialnej.
 19. Po godzinie 22:00 wszystkich kuracjuszy obowiązuje bezwzględne zachowanie ciszy nocnej.
 20. Kuracjusz ma prawo zgłaszać swoje uwagi i skargi bezpośrednio dyrektorowi sanatorium/szpitala i odpowiednim zastępcom lub wpisać je do książki skarg i wniosków znajdującej się w recepcji.
 21. Odwiedzający mogą korzystać z noclegu w sanatorium/szpitalu wyłącznie odpłatnie, o ile są wolne miejsca.
 22. Przyjmowanie odwiedzających odbywa się w świetlicy lub holu. W pokojach mieszkalnych można przyjmować gości tylko za zgodą współlokatora.
 23. Przebywanie osób postronnych na terenie sanatorium/szpitala dozwolone jest tylko do godz. 22:00.
 24. Organizowanie bez zgody Dyrektora na terenie sanatorium/szpitala zbiórek pieniężnych wśród kuracjuszy na jakikolwiek cel jest bezwzględnie zabronione.
 25. Odpłatność za koszty zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium uzdrowiskowym wynikajaca z rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzdrowiskowego oraz opłatę uzdrowiskową należy uiścić do 5 dni od rozpoczęcia pobytu.
 26. Kuracjusz, który nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności nie przestrzega zaleceń objętych programem leczenia uzdrowiskowego, albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla otoczenia narusza regulamin, może być przedterminowo, dyscyplinarnie wypisany z sanatorium/szpitala z równoczesnym powiadomieniem odpowiedniego oddziału NFZ wypisanego o przyczynach pozbawienia go prawa do dalszego pobytu w sanatorium/szpitalu.
 27. Osoba, która bez uzasadnionej przyczyny losowej lub zdrowotnej nie zwróciła skierowania, nie wykorzystała go w całości albo w części lub została przedterminowo z własnej winy wypisana z sanatorium/szpitala, albo też samowolnie przerwała kurację, może zostać pozwana o pokrycie kosztów obciążających zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Uznanie zasadności wymienionej przyczyny losowej lub zdrowotnej podanej przez kuracjusza należy do dyrekcji ośrodka.
Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów